PARC Reports


Reports from PARC project


Tiếng Việt (Vietnamese)
 • Kế hoạch quản lý và bảo tồn động Puông (2002) » Download
 • Nghiên cứu khả thi xây dựng chương trình bảo tồn loài cá cóc Tam Đảo khu vực huyện Ba Bể và huyện Chợ Đồn (2003) » Download
 • Báo cáo thứ 6 (tóm tắt): Bảo tồn đa dạng sinh học (2001) » Download
 • Báo cáo (final) đa dạng sinh học tổ hợp bảo tồn Ba Bể - Na Hang (2004) » Download
 • Chiến lược bảo tồn: Tổ hợp bảo tồn Ba Bể - Na Hang (2001) » Download
 • Kế hoạch hoạt động của Vườn quốc gia Ba Bể 2001-2005 » Download
 • Kế hoạch hoạt động của Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang 2003-2007 » Download
 • Báo cáo sơ bộ: Kinh tế nông thôn - những hệ thống nông nghiệp/lâm nghiệp (2000) » Download
 • Phân tích và phát triển thị trường phi gỗ (2000) » Download
 • Nghiên cứu khả thi chè San tuyết (2001) » Download
 • Phát triển du lịch sinh thái cho Ba Bể - Na Hang (2001) » Download
 • Đánh giá hiện trạng buôn bán động vật hoang dã khu vực Ba Bể và Chợ Đồn (2003) » Download
 • Đánh giá hiện trạng săn bắt và buôn bán động vật hoang dã khu vực Na Hang (2003) » Download
 • Sổ tay hướng dẫn định loại thực địa thú, chim, bò sát, ếch nhái Ba Bể - Na Hang » Download
 • Nghiên cứu tài chính dự án PARC - Pha II: Chiến lược tài chính bền vững Vườn quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (2002) » Download
 • Nghiên cứu tài chính dự án PARC - Pha II: Chiến lược tài chính bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (2002) » Download
 • Đánh giá sơ bộ tác động môi trường của đập dự kiến xây dựng trên sông Gâm (2000) » Download
 • Khảo sát đa dạng sinh học khu bảo tồn. Đề xuất loài và sinh cảnh Voọc đen má trắng, tỉnh Tuyên Quang, Bắc Việt Nam (2004) » Download
 • Xây dựng và quản lý dựa vào cộng đồng khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, tỉnh Bắc Kạn (2004) » Download

Tiếng Anh (English)
 • Shan Tea feasibility study (2000) » Download
 • Ecotourism development for Ba Be and Na Hang, second mission report and appendices (2000) » Download
 • Operational plan for Ba Be National Park, Bac Kan province 2001-2005 » Download
 • Operational plan for Ha Hang Nature Reserve, Tuyen Quang province (2003-2007) » Download
 • Preliminary report: Rural economy - Agricultural/Agroforestry Systems (2000) » Download
 • Financing study - Phase II: Sustainable Financing Strategy for Na Hang Nature Reserve, Tuyen Quang province (2002) » Download
 • Financing study - Phase II: Working paper 3, Options for the Establishment of Trust Funds for Ba Be National Park and Na Hang Nature Reserve (2002) » Download
 • Gam River Dam - Preliminary Environment Impact Assessment (2000) » Download
 • Supplementary Environemental Impact Assessment of the Tuyen Quang Dam, Vietnam Appendices (2002) » Download
 • Development of the Francois' Langur Species and Habitat Conservation Area, Tuyen Quang province, Vietnam (2004) » Download
 • Designation and collaborative management of the South Xuan Lac Species and Habitat Conservation Area, Bac Kan province (2004) » Download

Problem downloading? Click here.