Legal Documents

Legal documents gather legal documents released by the Socialist Republic of Vietnam and its subordinate bodies focusing on biodiversity, natural resources and environment protection ...

Disclaimer: LiveDiverse Vietnam only collects digital versions of information published in local and international broadcasting media. Please refer to original data source when you're using those materials.
 • Strategy for Rural and Agriculture Development in the industrialization and modernization period to the year 2010. Ministry of Agriculture and Rural Development, July 2000 » Download.
 • National strategy for natural disaster prevention, response and mitigation to 2020. November 2007 » Download.
 • DIRECTIVE 36/CT-TW, 1998 by the Communist Party of Viet Nam on Strengthening Environmental Protection in the Period of Industrialization and Modernization » Download.
 • Decision 774/QD-TTg on The establishment of the steering committee on comprehensive poverty reduction and growth strategy and poverty reduction support credit » Download.
 • Decision 1237/QĐ-TTg on the establishment of Institute of Strategy and Policy on Natural Resources and Environment (ISPONRE) under the Ministry of Natural Resources and Environment » Download.
 • Decision 23/QD-TTg. Approving the scheme on rural trade development during 2010-2015 and orientations toward 2020 » Download.
 • Nghị định số 99/2009/NĐ-CP ngày 02/11/2009 của Chính phủ Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Đây là cơ sở pháp lý để phạt nặng các hành vi vi phạm, hạn chế tình trạng chặt phá rừng và khai thác lâm sản trái phép đang gia tăng hiện nay » Download.
 • Nghị định số 48/2007/NĐ-CP Về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng » Download.
 • Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng » Download.
 • Nghị định số 159/2007/NĐ-CP ngày 30/10/2007 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng,bảo vệ rừng và quản lý lâm sản » Download.
 • Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 Về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm » Download.
 • Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm » Download.
 • Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm » Download.
 • Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 Về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng » Download.
 • Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 Quy định Về phòng cháy và chữa cháy rừng » Download.
 • Nghị định 139/2004/NĐ-CP ngày 25/6/2004 Về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản » Download.
 • Nghị định số 129/2003/NĐ-CP ngày 03/11/2003 Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 15/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp » Download.
 • Nghị định số 48/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2002 Sửa đổi, bổ sung Danh mục thực vật, động vật hoang dã quý hiếm ban hành theo Nghị định số 18/HĐBT ngày 17 tháng 01 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng » Download.
 • Nghị định số 11/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 Về việc quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh các loài động vật, thực vật hoang dã » Download.
 • Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi) » Download.